ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นพ.ศุภเดช สุจริตรักษ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ให้ความรู้เรื่อง “ความดันโลหิตสูง” ในรายการร้อยสาระ ช่วงห้องแพทย์ ทางสถานีวิทยุ เสียงสื่อ สารมวลชน FM 100

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นพ.ศุภเดช สุจริตรักษ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ให้ความรู้เรื่อง “ความดันโลหิตสูง” ในรายการร้อยสาระ ช่วงห้องแพทย์ ทางสถานีวิทยุ เสียงสื่อ สารมวลชน FM 100 ณ ห้องจัดรายการสถานีวิทยุ เสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561