คุณมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่คุณพรรณนิภา ไชยวงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤต และคุณอรญา อภิรมย์สวัสดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤต ที่จบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 12

คุณมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่คุณพรรณนิภา ไชยวงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤต และคุณอรญา อภิรมย์สวัสดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤต ที่จบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 12 (Certificate of Nursing Specialty Program in Critical Care Nursing ( Adult&Elderly) ) ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิม