ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดูแลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร)

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดูแลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร) และบุคลากรโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงานในหัวข้อเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคมออนไลน์มาใช้ในงานสื่อสารองค์กร ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561