ร่วมใจพัฒนาและทำความสะอาดวัด ณ วัดดับภัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

วัดถือเป็นศาสนสถานที่สำคัญของชาวพุทธ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ประกอบกิจทางศาสนา ซึ่งปัจจุบันจำนวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวมาวัดจำนวนมาก ทำให้บุคลากรของวัดและพระสงฆ์มีภาระในการทำความสะอาดเพิ่มมากขึ้น ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ และบุคลากร เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงร่วมใจพัฒนาและทำความสะอาดวัด เช่น การล้างห้องน้ำ ปัดกวาดเช็ดถูบริเวณรอบๆวัด เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนสถานให้สะอาด ลดภาระของพระสงฆ์และบุคลากรของวัด และถือเป็นอานิสงส์ของทุกคนที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ณ วัดดับภัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561