ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ Sriphat weight & fat loss challenge

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ Sriphat weight & fat loss challenge โดยมี อ.นพ.หาญชัย ขลิบเงิน คุณอภิบดินทร์ พินิจ และคุณณัฏฐากรรธ์ ลอยเลิศ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561