วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมองค์กร / ธรรมมาภิบาล

วิสัยทัศน์


ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่เป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล (Excellent Diseases Specific Center)


พันธกิจ


ให้บริการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานสากล


 ค่านิยมองค์กร CQIT ธรรมมาภิบาล

ซื่อสัตย์   สุจริต  โปร่งใส