ปวงข่าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

พันธกิจ


บริหารจัดการให้ผู้ชำนาญการสาขาต่างๆ ได้มีโอกาสให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม แก่ชุมชน โดยมีประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการสูงสุด