โครงการสร้างความตระหนัก COVID-19 ให้กับชุมชนและสังคม