การตรวจสมรรถภาพหัวใจ EST (Exercise Stress Test)

รหัสเอกสาร SD-HA-IMC-061-R-00EST (Exercise Stress Test) หรือ ETT (Exercise Tolerance Test) เป็นการตรวจสมรรถภาพของหัวใจ โดยให้ผู้ป่วยออกกำลังกายด้วยวิธีต่างๆ เช่น เดินบนสายพานเลื่อนหรือปั่นจักรยาน เพื่อทดสอบว่า เมื่อหัวใจมีความต้องการในการใช้ออกซิเจนจากเลือดเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ออกกำลังกายแล้วจะเกิดภาวะการขาดเลือดขึ้นหรือไม่ เนื่องจากหากผู้ป่วยมีภาวะของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตันอยู่ก็จะทำให้มีเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอเมื่อต้องออกกำลังกาย และจะมีผลทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงไป บางรายจะเกิดอาการเจ็บจุกแน่นอก และอาจเป็นอันตรายได้ หากผู้ป่วยไม่ได้ทราบมาก่อนว่าเกิดจากโรคหัวใจ


ชนิดของเครื่องมือที่ใช้ทดสอบสมรรถภาพหัวใจ มี 2 แบบ คือ

1.แบบสายพานไฟฟ้า (Treadmill) สามารถปรับตั้งโปรแกรมการทดสอบได้หลากหลายกว่า โดยปรับตั้งทั้งความเร็วและความชันของสายพานวิ่ง

2.แบบจักรยาน (Bicycle ergometer) เครื่องมือราคาถูกกว่า และกินเนื้อที่ในการติดตั้งน้อยกว่าแบบสายพาน และยังใช้ได้ดีในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการเดิน การทรงตัว


ข้อบ่งชี้ในการทดสอบ (Indications)

- เพื่อวินิจฉัยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน (ตีบมากกว่า 70%) ในผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอก โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเป็นปานกลาง โดยดูจากเพศ อายุ ปัจจัยเสี่ยง ลักษณะอาการเจ็บหน้าอก

- เพื่อตัดสินการพยากรณ์โรคและกำหนดแนวทางการรักษาในผู้ที่เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน

- เพื่อคัดกรองในกลุ่มไม่มีอาการที่มีความเสี่ยงสูงของการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน

- เพื่อประเมินสมรรถภาพร่างกายและการตอบสนองต่อการรักษาในรายหัวใจล้มเหลว ที่รอผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

- เพื่อหาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่สัมพันธ์กับการออกกำลังกาย

การเตรียมตัวก่อนการทดสอบ

- งดน้ำ อาหาร งดสูบบุหรี่ 2 ชั่วโมง ก่อนการทดสอบ

- ควรสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและเหมาะกับการออกกำลังกาย รวมทั้งสวมใส่รองเท้าที่สามารถเดินหรือวิ่งได้คล่องตัวโดยไม่หลุด

- ก่อนการทดสอบ ควรงดยากลุ่มที่ทำให้หัวใจเต้นช้า เช่น ยากลุ่ม Beta-blockers

- ก่อนการทดสอบ ควรงดยากลุ่มที่รักษากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ยกเว้นกรณีทำการทดสอบเพื่อดูผลการรักษาและการพยากรณ์โรค

ขั้นตอนการทดสอบ

1.แพทย์จะทำการทดสอบตรวจประเมินหาข้อห้ามในการทำการทดสอบก่อน

2.เจ้าหน้าที่จะทำการติดเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ และติดสายวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจบริเวณหน้าอก และจัดเตรียมเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน

3.แพทย์จะทำการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจก่อนการทดสอบ ทั้งท่านอนและท่ายืน และขณะออกกำลังกาย

4.ในขณะทำการทดสอบ จะมีการวัดความดันโลหิตและชีพจรเป็นระยะๆ และแพทย์จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากหน้าจอเครื่องทดสอบ

ข้อห้ามในการทดสอบ

- โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่เป็นไม่เกิน 2 วัน

- โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิดที่เรียกว่า unstable angina

- หัวใจเต้นผิดจังหวะที่ควบคุมไม่ได้ และทำให้เกิดอาการหรือความดันโลหิตต่ำ

- โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติคตีบอย่างรุนแรงและมีอาการ

- ภาวะหัวใจล้มเหลวที่การรักษายังไม่ได้ผล

- ภาวะเส้นเลือดปอดอุดตันเฉียบพลัน

- ลิ้นหัวใจอักเสบติดเชื้อ

- ภาวะเส้นเลือดแดงเอออร์ตาฉีกขาดเฉียบพลัน

- ภาวะการเจ็บป่วยเฉียบพลันที่มีผลต่อการทดสอบ เช่นการติดเชื้อ โรคไตวาย โรคไทรอยด์เป็นพิษ

- การไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ทำการทดสอบ

นอกจากนี้ยังมีภาวะที่ไม่ควรทำการทดสอบ ยกเว้นเมื่อเห็นว่าได้ประโยชน์จากการทดสอบมากกว่าความเสี่ยงที่ได้รับ ภาวะเหล่านี้ ได้แก่

- เส้นเลือดแดงโคโรนารี่ด้านซ้ายตีบตันบริเวณโดนเส้นเลือด

- ลิ้นหัวใจตีบปานกลาง

- ภาวะเกลือแร่ในร่างผิดปกติ

- ความดันโลหิตสูงมาก ค่าความดันโลหิตตัวบนมากกว่าหรือเท่ากับ 200 มม.ปรอท และ/หรือ ค่าความดันโลหิตตัวล่างมากกว่าหรือเท่ากับ 110 มม.ปรอท

- มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะทั้งชนิดเร็วและชนิดเต้นช้าผิดจังหวะ

- มีโรคกล้ามเนื้อหัวใจโตชนิดที่เรียกว่า Hypertrophic cardiomyopatthy หรือภาวะอื่นที่มีการอุดตันของช่องทางออกของหัวใจห้องล่างซ้าย

- มีสภาพจิตใจหรือร่างกายผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการทดสอบ

- ในรายที่ไม่สามารถออกกำลังกายได้ เช่น มีปัญหาเรื่องการเดิน ข้อเข่า หรือมีโรคปอด ซึ่งทำให้เหนื่อยง่ายเวลาออกกำลังกาย และไม่สามารถออกกำลังกายจนหัวใจเต้นเร็วตามเกณฑ์ที่กำหนด