คลินิกโรคอ้วน (Obesity Clinic)

เอกสารประกอบ  

พญ.นิพาวรรณ  ไวศยะนันท์

หน่วยระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrinology) ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รหัสเอกสาร SD-HA-IMC-073-R-00

        ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนได้กลายเป็นภัยเงียบที่คุกคามภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วโลก  ในประชากรไทย จากสถิติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการสำรวจประชาชนชายและหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า ปีพ.ศ.2552 มีภาวะอ้วนร้อยละ 22.2 และปีพ.ศ.2553 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 36.5 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งรีบ ซึ่งนำไปสู่การเกิดโรควีถีชีวิต เช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง อันจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

        ศูนย์ศรีพัฒน์ฯได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งคลินิกโรคอ้วน เพื่อให้บริการและให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีภาวะโรคอ้วน โดยมีแนวคิดหลักในการมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับบริการ โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดโรควิถีชีวิต และใช้ชื่อว่า LIMO Project ซึ่งย่อมาจาก Lifestyle Modification Project และมีเป้าหมายที่สำคัญคือ “Just Changes Lifestyle” อันหมายถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นเอง

 การให้บริการคลินิกโรคอ้วน

        -  ตรวจรักษาและดูแลภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนและโรคแทรกซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาที่ร่วมกันดูแลผู้ป่วย ได้แก่ อายุรแพทย์ทางด้านต่อมไร้ท่อ แพทย์หูคอจมูก แพทย์กระดูกและข้อ ศัลยแพทย์ และจิตแพทย์

        -  ให้คำปรึกษาและดำเนินการดูแลสุขภาพเชิงปฏิบัติการ โดยสหสาขาวิชาชีพ เช่น นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ

        -  นำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วมาให้บริการ เช่น การวัดและวิเคราะห์ องค์ประกอบของร่างกาย โดยเครื่อง Body Composition Analyzer

เครื่อง Body Composition Analyzer คืออะไร

        เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดสัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยใช้กระแสไฟฟ้าต่ำๆ ไหลผ่านเข้าสู่ร่างกายแล้ววัดความต้านทานต่อการไหลของกระแสในเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย โดยที่ส่วนของกระดูก ไขมัน จะนำไฟฟ้าไม่ดี และมีแรงต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าสูง ในขณะที่เลือด อวัยวะภายใน และกล้ามเนื้อจะนำไฟฟ้าได้ดีและมีแรงต้านทานต่ำ จึงทำให้สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายอย่างละเอียด ทั้งในส่วนของมวลกระดูก กล้ามเนื้อ ไขมัน และปริมาณน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย ความสมดุลและความแข็งแรงของร่างกาย ประเมินภาวะโภชนาการของร่างกาย ทราบถึงปริมาณไขมันในร่างกาย โดยเฉพาะไขมันในช่องท้อง ตลอดจนวินิจฉัยภาวะสุขภาพโดยรวมได้

เปิดให้บริการ

- บริการตรวจสุขภาพโปรแกรมโรคอ้วน Obesity Program ทุกวัน เวลา 07.00-16.00 น. (กรุณางดน้ำและอาหาร 10-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ)

- พบแพทย์เพื่อรับการตรวจเฉพาะทางได้ทุกวันจันทร์และวันพุธ

ผศ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร วันจันทร์ เวลา 13.00-14.00 น.

พญ.พิธพร วัฒนาวิทวัส วันพุธ เวลา 13.00-14.30 น.

- รับคำปรึกษาจากนักกำหนดอาหารและนักกายภาพบำบัด

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphatcenter