ในสถานการณ์โรคระบาด covid-19 จัดบริการส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้รับบริการเดิม

เอกสารประกอบ  

เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการในสถานการณ์โรคระบาด covid-19

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้จัดบริการส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้รับบริการเดิม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้รับบริการลงทะเบียนผ่าน http://sriphat.med.cmu.ac.th/MRC/
2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
3. ผู้รับบริการชำระเงินออนไลน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 566-5198-028 หรือ สแกน QR Code
4. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ผ่านช่องทาง Line ของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
5. ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จัดส่งยาทางไปรษณีย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Call center 053-936900-1

หมายเหตุ – เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนยา ยกเว้นแพทย์เปลี่ยนยาและแจ้งผู้ป่วยรับทราบแล้ว รวมทั้งผู้ป่วยมียาเดิมเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 5 วัน
- กรณียาเสพติด,ยาแช่เย็น,ยาเคมีบำบัด,ยาน้ำ,ยาฉีด, หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ประเภท 2 ไม่สามารถใช้บริการส่งยานี้ได้