การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่ได้รับรังสีไอโอดีน-131เพื่อรักษามะเร็งไทรอยด์(แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ