คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดตา (แผ่นพับญี่ปุ่น)

เอกสารประกอบ  

คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดตา แผ่นพับญี่ปุ่น

รศ.พญ.ภารดี คุณาวิศรุต