คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดตา (แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  

คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดตา แผ่นพับไทย

รศ.พญ.ภารดี คุณาวิศรุต


คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดตา