คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยในการใช้ยาอะวาสตินฉีดเข้าตา(แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยในการใช้ยาอะวาสตินฉีดเข้าตา

รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยในการใช้ยาอะวาสตินฉีดเข้าตา