โรคไตจากเบาหวาน (แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  

ไตจากเบาหวาน

นพ.ณัฐพล เลาหเจริญยศ

อายุรแพทย์โรคไต

ไตจากเบาหวาน