เส้นประสาทสมองที่ 7 อักเสบ Bell’s palsy (แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  

นพ.อดิศักดิ์  กิตติสาเรศ  

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง

รหัสเอกสาร SD-HA-IMC-088-R-00