การตรวจตับด้วย FibroScan (แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  

การตรวจตับด้วย FibroScan

ศ.คลินิก.นพ.องอาจ  ไพรสณฑรางกูร

ผศ.พญ.อภิญญา  ลีรพันธ์

อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร

รหัสเอกสาร PI-GI-IMC-011-R-00

การตรวจตับด้วย FibroScan