ภาวะความดันโลหิตสูง (แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  

ภาวะความดันโลหิตสูง

พญ.วิมาลา วิวัฒน์มงคล

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาวะความดันโลหิตสูง