เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไต (แผ่นพับ Japan)

เอกสารประกอบ  

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไต (แผ่นพับ Japan)

นพ.ณัฐพล เลาหเจริญยศ

อายุรแพทยฺโรคไต

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไต (แผ่นพับ Japan)