โรคไตเรื้อรัง (แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  

โรคไตเรื้อรัง

นพ.ณัฐพล เลาหเจริญยศ

อายุรแพทย์โรคไต


โรคไตเรื้อรัง