ไขมันพอกตับ โรคที่มากับความอ้วน (แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  

ไขมันพอกตับ โรคที่มากับความอ้วน

ศ.คลินิก.นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร และ ผศ.พญ.อภิญญา ลีรพันธ์

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

รหัสเอกสาร  PI-GI-IMC-012-R-00


ไขมันพอกตับ โรคที่มากับความอ้วน