อาหารกับผู้เป็นเบาหวาน (แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  

อาหารกับผู้ป่วยเป็นเบาหวาน

พญ.นิพาวรรณ ไวศยะนันท์

อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ

อาหารกับผู้เป็นเบาหวาน