รายการอาหารแลกเปลี่ยนไทย (แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  

รายการอาหารแลกเปลี่ยนไทย (แผ่นพับ)

พญ.นิพาวรรณ ไวศยะนันท์

อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ


อาหารแลกเปลี่ยนไทย

Thai Food Exchange Lists