อาหารสำหรับผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง (แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  

อาหารสำหรับผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง

พญ.พิธพร วัฒนาวิทวัส

อายุรแพทย์ระบบต่อมไร้ท่อ

อาหารสำหรับผู้ป่วยมีภาวะไขมันในเลือดสูง

Dyslipidemia