โรคกรดไหลย้อน (แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  

โรคกรดไหลย้อน

นพ.ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงาม

อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร

โรคกรดไหลย้อน