ตับแข็ง (แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  

ตับแข็ง

นพ.ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงาม

อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร


โรคตับแข็ง