ปวงข่าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

สมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร รายละเอียด
  • พยาบาลประจำการ หอผู้ป่วยวิกฤต1
  • พยาบาลประจำการ สูติ-เด็ก1
  • ผู้ช่วยการพยาบาล หรือพนักงานช่วยการพยาบาล ห้องคลอด2
  • ผู้ช่วยการพยาบาล หรือพนักงานช่วยการพยาบาล คลินิกผู้ป่วยนอก1
  • แม่บ้านประจำห้องคลอด1
  • แม่บ้าน สวนดอกโฮสเทล1