แพ็คเกจคลอด

คลอดปกติ

ราคา 35,000 บาท

ผ่าตัดคลอด

ราคา 49,000 บาท

สิ่งที่คุณแม่และลูกน้อยจะได้รับ

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพของสูติแพทย์, กุมารแพทย์ และวิสัญญีแพทย์ (กรณีผ่าตัด)

ห้องพัก สำหรับมารดาและทารก พร้อมอาหาร (2 คืน 3 วัน สำหรับคลอดปกติ และ 3 คืน 4 วัน สำหรับการผ่าตัดคลอด)

ใบก้าวแรกแห่งชีวิต

ตรวจคัดกรองต่อมไทรอยด์บกพร่อง (เพื่อป้องกันโรคเอ๋อ) / TSH, PKU

ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)

วัคซีนตับอักเสบบี และบีซีจี (BCG)

การตรวจระดับบิลิรูบินทางผิวหนัง (Transcutaneous Billirubin)s

 การตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด (CBCD,Platelet Count, RBC)

อัตรานี้ไม่รวม

มารดามีภาวะแทรกซ้อน เช่น มารดาตกเลือดหลังคลอด ฯลฯ

ทารกมีภาวะผิดปกติหลังคลอด หรือมีหัตถการเพิ่มขึ้น

การผ่าตัดทำหมัน และผ่าตัดไส้ติ่ง

มารดาต้องการพักฟื้น นอกเหนือจากที่กำหนด

การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (Hearing Screening)

การบริการคลินิกนมแม่ (Lactation Clinic)

รายการยาที่จำเป็นต้องใช้เพิ่มเติม เช่น มีประวัติแพ้ยา

หมายเหตุ

ราคานี้เริ่ม 1 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2561 

หมายเหตุ : เป็นอัตราค่าบริการคลอดสำหรับทารก 1 คน หากเป็นทารกแฝดคนที่ 2 หรือ 3 จะคิดตามค่าใช้จ่ายจริง

อัตราดังกล่าว จะเป็นการคิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย ดังนั้น ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จะไม่สามารถออกเอกสารแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้

หากผู้รับบริการ ต้องการเอกสารแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายการคลอด เพื่อประกอบการตั้งเบิกกับหน่วยงาน จะไม่สามารถใช้อัตราค่าบริการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ ซึ่งกรณีนี้ ผู้รับบริการจะต้องจ่ายตามการคิดค่าใช้จ่ายจริง