ค่านิยมองค์กร Core value

 • Customer focus
 • Quality improvement
 • Innovation
 • Teamwork

Customer focus การมุ่งเน้นผู้ป่วยและลูกค้าภายใน

 • การบริการทางการแพทย์ที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นที่ผู้ป่วย และผู้รับบริการจากหน่วยงานภายใน


Quality improvement คุณภาพของการรักษาพยาบาลและบริการ         

 • Medical quality - คุณภาพการรักษาระดับมาตรฐานโลก
 • Service quality - คุณภาพการบริการเทียบเท่ากับอุตสาหกรรมโรงแรม หรือ Disney world


Innovation นวัตกรรม

 • Product innovation : medical excellence การมีนวัตกรรมในการรักษาผู้ป่วยที่ยอดเยี่ยม การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีเครื่องมือในการบริการผู้ป่วยที่ทันสมัย และอาจารย์แพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ
 • Process innovation : lean process การลดขั้นตอนต่างๆในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการดูแลผู้ป่วย หรือระบบภายในองค์กร
 • Business innovation : การปรับรูปแบบธุรกิจบริการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก


Teamwork  ทีมบุคลกรทำงานประสานกันเพื่อผู้ป่วย และสร้างสรรค์สามัคคี รวมทั้งการสร้างความผูกพันของบุคลากร สร้างความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ   

 • Capacity อัตรากำลังของผู้ให้บริการที่เหมาะสม สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และเหมาะสม
 • Capability การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่แตกต่างจากองค์กรอื่น สามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานและการดำรงอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • สภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถเอื้อต่อการทำงาน ทดแทนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานให้พอเพียง ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าที่สุด รวมทั้งสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกคน ร่วมสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร เปรียบเสมือนบ้านของเราเอง
 • ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความเป็นธรรมโปร่งใสในเรื่องของธรรมาภิบาล การให้ความดีความชอบ การให้รางวัล การเลื่อนตำแหน่ง