แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด Complete Blood cell Count- CBC
 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar: Glucose-FBS
 4. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C (เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน)
 5. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride TG
 6. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด Total Cholesterol
 7. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นสูง ไขมันชนิดดี HDL
 8. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำ ไขมันชนิดไม่ดี LDL
 9. ตรวจโรคเก๊าท์ - กรดยูริก Uric acid
 10. ตรวจการทำงานของไต -BUN Creatinine, eGFR
 11. ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Test
 12. ตรวจเกลือแร่ในเลือด Electrolyte
 13. ตรวจหาระดับแคลเซียม Total Calcium
 14. ตรวจภาวะไทรอยด์ Thyroid Function Test-FT3 FT4 TSH
 15. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี - HBs Ag, Anti HBs, Anti HBc total
 16. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV
 17. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
 18. ตรวจปัสสาวะเพื่อหาอัตราส่วนไมโครอัลบูมินต่อครีตินิน Micro albumin
 19. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร Stool Examination 
 20. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเลือดในอุจจาระ Stool Occult Blood 
 21. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram – EKG
 22. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับ Alpha-fetoprotein – AFP
 23. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งระบบทางเดินอาหาร Carcinoembrionic – CEA
 24. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งรังไข่ Risk for Ovarian Cancer CA 125

 25. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก CXR  
 26. ตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างละเอียดและหาเชื้อ HPV และ HPV DNA
 27. ตรวจอัลตราซาวด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen
 28. ตรวจหาความผิดปกติของเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม Digital Mammogram
 29. ตรวจมวลกระดูก BMD
 30. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test
 31. รายงานการตรวจสุขภาพ Check-up Report
 32. ** ราคานี้เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2561


  การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ  

  • กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด
  • กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายและง่ายต่อการเจาะเลือด


  การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


  คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

ราคา 20,500 บาท

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด Complete Blood cell Count- CBC
 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar: Glucose-FBS
 4. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C (เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน)
 5. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride TG
 6. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด Total Cholesterol
 7. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นสูง ไขมันชนิดดี HDL
 8. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำ ไขมันชนิดไม่ดี LDL
 9. ตรวจโรคเก๊าท์ - กรดยูริก Uric acid
 10. ตรวจการทำงานของไต -BUN Creatinine, eGFR
 11. ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Test
 12. ตรวจเกลือแร่ในเลือด Electrolyte
 13. ตรวจหาระดับแคลเซียม Total Calcium
 14. ตรวจภาวะไทรอยด์ Thyroid Function Test-FT3 FT4 TSH
 15. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี - HBs Ag, Anti HBs, Anti HBc total
 16. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV
 17. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
 18. ตรวจปัสสาวะเพื่อหาอัตราส่วนไมโครอัลบูมินต่อครีตินิน Micro albumin
 19. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร Stool Examination 
 20. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเลือดในอุจจาระ Stool Occult Blood 
 21. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram – EKG
 22. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับ Alpha-fetoprotein – AFP
 23. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งระบบทางเดินอาหาร Carcinoembrionic – CEA
 24. ตรวจหาภาวะเสี่ยงต่อมลูกหมากโต / มะเร็งต่อมลูกหมาก Prostate Specific Antigen - PSA
 25. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก CXR  
 26. ตรวจอัลตราซาวด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen
 27. ตรวจมวลกระดูก BMD
 28. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test
 29. รายงานการตรวจสุขภาพ Check-up Report

** ราคานี้เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2561


การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ  

 • กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด
 • กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายและง่ายต่อการเจาะเลือด


การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

ราคา 14,500 บาท

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination

2. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด Complete Blood cell Count- CBC

3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar: Glucose-FBS

4. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C (เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน)

5. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride TG

6. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด Total Cholesterol

7. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นสูง ไขมันชนิดดี HDL

8. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำ ไขมันชนิดไม่ดี LDL

9. ตรวจโรคเก๊าท์ - กรดยูริก Uric acid

10. ตรวจการทำงานของไต -BUN Creatinine, eGFR

11. ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Test

12. ตรวจภาวะไทรอยด์ Thyroid Function Test-FT3 FT4 TSH

13. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี - HBs Ag, Anti HBs, Anti HBc total

14. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis

15. ตรวจปัสสาวะเพื่อหาอัตราส่วนไมโครอัลบูมินต่อครีตินิน – Micro albumin

16. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร Stool Examination 

17. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเลือดในอุจจาระ Stool Occult Blood 

18. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram – EKG 

19. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับ Alpha-fetoprotein – AFP

20. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งระบบทางเดินอาหาร Carcinoembrionic – CEA

21. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งรังไข่ Risk for Ovarian Cancer – CA 125

22. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก CXR 

23. ตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างละเอียดและหาเชื้อ HPV และ HPV DNA 

24. ตรวจอัลตราซาวด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen 

25. ตรวจหาความผิดปกติของเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม Digital Mammogram

26. ตรวจมวลกระดูก BMD

27. รายงานการตรวจสุขภาพ Check-up Report

** ราคานี้เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2561


การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ  

กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด

กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย  และง่ายต่อการเจาะเลือด

หากทราบ หรือ สงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งก่อนเอกซเรย์ทรวงอก


ข้อแนะนำในการตรวจมะเร็งปากมดลูกไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะจะทำให้เกิดการชำระล้างเซลล์ที่ปากมดลูกออกไป หรืองดมีเพศสัมพันธ์ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนตรวจ

ขณะตรวจไม่ควรอยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน ยกเว้นมีเลือดผิดปกติทางช่องคลอด

สำหรับผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก จะจัดส่งไปตามที่อยู่ หลังเข้ารับการตรวจ 4 สัปดาห์

การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1


ราคา 17,000 บาท

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด Complete Blood cell Count- CBC
 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar: Glucose-FBS
 4. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C (เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน)
 5. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride TG
 6. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด Total Cholesterol
 7. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นสูง ไขมันชนิดดี HDL
 8. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำ ไขมันชนิดไม่ดี LDL
 9. ตรวจโรคเก๊าท์ - กรดยูริก Uric acid
 10. ตรวจการทำงานของไต -BUN Creatinine, eGFR
 11. ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Test
 12. ตรวจภาวะไทรอยด์ Thyroid Function Test-FT3 FT4 TSH
 13. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี - HBs Ag, Anti HBs, Anti HBc total
 14. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
 15. ตรวจปัสสาวะเพื่อหาอัตราส่วนไมโครอัลบูมินต่อครีตินิน – Micro albumin
 16. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร Stool Examination 
 17. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเลือดในอุจจาระ Stool Occult Blood 
 18. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram EKG 
 19. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับ Alpha-fetoprotein AFP
 20. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งระบบทางเดินอาหาร CarcinoembrionicCEA
 21. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก CXR 
 22. ตรวจอัลตราซาวด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen
 23. ตรวจมวลกระดูก BMD
 24.  รายงานการตรวจสุขภาพ Check-up Report

 ** ราคานี้เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2561

            การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล ณ ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

 • กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด 
 • กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายและง่ายต่อการเจาะเลือด 
 • หากทราบหรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งก่อนเอกซเรย์ทรวงอก
  คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

ราคา 11,000 บาท

ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์
รวมราคา 11,000 บาท

* ราคานี้ยังไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อและอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ กรณีผู้ป่วยต้องรับการรักษาทันที

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ  โทรศัพท์ 0-5393-4766 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

ราคา 9,000 บาท

ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์
 รวมราคา 15,000 บาท 

* ราคานี้ยังไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อและอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ กรณีผู้ป่วยต้องรับการรักษาทันที

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ  โทรศัพท์ 0-5393-4766 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

ราคา 12,000 บาท

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ  โทรศัพท์ 0-5393-4766 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

(ไม่รวมค่าบริการผู้ป่วยนอก)

ราคา 46,000 บาท

ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์
รวมราคา 20,000 บาท

* ราคานี้ยังไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อและอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ กรณีผู้ป่วยต้องรับการรักษาทันที

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ  โทรศัพท์ 0-5393-4766 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

ราคา 17,000 บาท

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ  โทรศัพท์ 0-5393-4766 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

(ไม่รวมค่าบริการผู้ป่วยนอก)

ราคา 2,500 บาท

 1. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับAlpha-fetoprotein - AFP
 2. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งระบบทางเดินอาหารCarcinoembrionic - CEA
 3. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับอ่อน CA 19-9
 4. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งรังไข่ / CA 125
 5. ตรวจภาวะเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก / HPV และ HPV DNA 
 6. ตรวจอัลตราซาวด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen 
 7. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งเต้านม Mammogram 
 8. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเลือดในอุจจาระ Stool Occult Blood

** ราคานี้เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2561 (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

ข้อแนะนำในการตรวจมะเร็งปากมดลูก 

 • ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะจะทำให้เกิดการชำระล้างเซลล์ที่ปากมดลูกออกไป หรืองดมีเพศสัมพันธ์ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนตรวจ
 • ขณะตรวจไม่ควรอยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน  ยกเว้นมีเลือดผิดปกติทางช่องคลอด
 • สำหรับผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกจะจัดส่งไปตามที่อยู่ หลังเข้ารับการตรวจ 4 สัปดาห์

การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ” 


คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

ราคา 9,880 บาท

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด / Complete Blood cell Count- CBC
 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting  Blood  Sugar : Glucose-FBS
 4. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมHbA1C (เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน)
 5. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride TG 
 6. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด Total Cholesterol
 7. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นสูง ไขมันชนิดดี HDL
 8. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำ ไขมันชนิดไม่ดี LDL   
 9. ตรวจตรวจการทำงานของไต -BUN Creatinine, eGFR
 10. ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Test
 11. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
 12. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร Stool Examination 
 13. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram EKG 
 14. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก CXR 
 15. ตรวจอัลตราซาวด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
 16. รายงานการตรวจสุขภาพ Check-up Report 

 


ข้อแนะนำในการตรวจมะเร็งปากมดลูกไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะจะทำให้เกิดการชำระล้างเซลล์ที่ปากมดลูกออกไป หรืองดมีเพศสัมพันธ์ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนตรวจ

ขณะตรวจไม่ควรอยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน ยกเว้นมีเลือดผิดปกติทางช่องคลอด

สำหรับผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก จะจัดส่งไปตามที่อยู่ หลังเข้ารับการตรวจ 4 สัปดาห์

การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล  ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1


ราคา 4,500 บาท

 1. ตรวจหาหมู่เลือดระบบ Rh: Blood group Rh
 2. ตรวจหาหมู่เลือดระบบ ABO: Blood group ABO
 3. ตรวจความเสี่ยงต่อโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย  / Hb-Typing
 4. ตรวจหาการติดเชื้อ HIV / Anti-HIV 
 5. ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL
 6. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี / HBs - Ag 
 7. .ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบ บี / Ant i- HBs
 8. ตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี / Anti-HBc total
 9. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี / Anti-HCV

** ราคานี้เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2561 (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์ 05393-6700 , 0-5393-4552 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1        

ราคา 3,000 บาท

 1. ตรวจหาหมู่เลือดระบบ Rh / Blood Group Rh 
 2. ตรวจหาหมู่เลือดระบบ ABO /  Blood group ABO
 3. ตรวจหาความเสี่ยงต่อโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย  / Hb-Typing 
 4. ตรวจหาการติดเชื้อ HIV / Anti-HIV
 5. ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL
 6. ตรวจหาการติดเชื้อหัดเยอรมัน / Rubella IgG 
 7. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg 
 8. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบ บี / Anti-HBs
 9. ตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี / Anti-HBc total
 10. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี / Anti-HCV

** ราคานี้เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2561 (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์ 05393-6700 , 0-5393-4552 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1  

ราคา 3,350 บาท

 1. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับ / Alpha-fetoprotein – AFP
 2. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งระบบทางเดินอาหารCarcinoembrionic - CEA
 3. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับอ่อน CA 19-9
 4. ตรวจภาวะเสี่ยงต่อมลูกหมากโต/มะเร็งต่อมลูกหมากProstate Specific Antigen -PSA
 5. ตรวจอัลตราซาวด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen 
 6. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเลือดในอุจจาระ Stool Occult Blood

** ราคานี้เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2561 (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 


คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

ราคา 4,350 บาท

 1. การคำนวณค่าเฉลี่ยความเสี่ยงของโรคหัวใจ ด้วยวิธีการ Farminham Risk Score
 2. High-sensitivity C-reactive protein / High sensitivity - CRP
 3. การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ / Echo Cardiography
 4. การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพานExercise Stress Test - EST

** ราคานี้เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2561 (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1


ราคา 6,600 บาท

 1. ตรวจหาการเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ บี / HBs-Ag
 2. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบ บี / Anti HBs
 3. ตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี Anti-HBc total
 4. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี / Anti-HCV 
 5. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ / Anti-HAV IgG

** ราคานี้เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2561 (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

ราคา 2,050 บาท