พนักงานลาออก

แผนกจัดซื้อและพัสดุ

ชื่อ-สกุล : พันธพงศ์ ศรศรีเกิด
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกจัดซื้อและพัสดุ

หอผู้ป่วย 12C

ชื่อ-สกุล : ชนัญชิดา ขัดกันทะ
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ

หอผู้ป่วย 14C

ชื่อ-สกุล : อฑิติญา ตาหลัง
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ

คลินิกศัลยกรรม(SURG)

ชื่อ-สกุล : วันทนีย์ บุญพุ่ม
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ

คลินิกตรวจโรค MED13

ชื่อ-สกุล : ศิวาพร มนต์ช่วย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล