พนักงานลาออก

ห้องผ่าตัด

ชื่อ-สกุล : พัชรา อนุกูล
ตำแหน่ง : เสมียนห้องผ่าตัด

หน่วยยานพาหนะ.

ชื่อ-สกุล : สถาพร เจี่ยเกียรติกุล
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

หน่วยวิจัยทางคลินิก

ชื่อ-สกุล : มินตรา ปุ๊ดพรม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี

หน่วยการเงินผู้ป่วยใน

ชื่อ-สกุล : ปุณณภา มะโนรี
ตำแหน่ง : พนักงานการเงิน

หน่วยคลังเวชภัณฑ์

ชื่อ-สกุล : พัณณิดา บุญทา
ตำแหน่ง : พนักงานจัดซื้อคลังเวชภัณฑ์

หน่วยพัฒนาระบบ

ชื่อ-สกุล : พิมพกา เชื่อมสกุล
ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์

คลินิกกระดูกและข้อ(ORTHO)

ชื่อ-สกุล : เมชญา ทาสีเพ็ชร
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ

คลินิกตรวจโรค (Checkup)

ชื่อ-สกุล : ฟ้าวิกร งิ้วสูง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล