พนักงานลาออก

หอผู้ป่วย 12C

ชื่อ-สกุล : ปภังกร ศรีประไพ
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ

หอผู้ป่วย 14S (B)

ชื่อ-สกุล : วรรณวิสา เดชบุญ
ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล
ชื่อ-สกุล : ธัญธิตา กมลธง
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ

คลินิกศัลยกรรม(SURG)

ชื่อ-สกุล : ชนากานต์ เต๋จ๊ะใหม่
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ

คลินิกตรวจโรค (Checkup)

ชื่อ-สกุล : สุภาพร ใจยายอง
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ