แนะนำพนักงานใหม่

แผนกบริการบริษัทคู่สัญญา

ชื่อ-สกุล : สาวิตรี พลยา
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกบริการบริษัทคู่สัญญา

หน่วยวิจัยทางคลินิก

ชื่อ-สกุล : สิริยา สรรค์สิริ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิจัย

คลินิกศัลยกรรม(SURG)

ชื่อ-สกุล : ภัทราภรณ์ คำยอด
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ