แนะนำพนักงานใหม่

หอผู้ป่วยวิกฤต1(ICU1)

ชื่อ-สกุล : มินตรา เดชปารมี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล.
ชื่อ-สกุล : กัญญาณัฐ พันธ์ดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล.

หน่วยเภสัชกรรมผู้ป่วยใน

ชื่อ-สกุล : มนัสวี พัฒนากร
ตำแหน่ง : เภสัชกร

หน่วยยานพาหนะ.

ชื่อ-สกุล : นัฐพงษ์ เขื่อนมั่น
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

หน่วยวิจัยทางคลินิก

ชื่อ-สกุล : วณิชชา พวงมาลา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน

คลินิกกุมาร(PED)

ชื่อ-สกุล : ปาริฉัตร รัตนประภาศิลป์
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ