แนะนำพนักงานใหม่

หอผู้ป่วย 12C

ชื่อ-สกุล : อักษราภัค สัตย์มาก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

หอผู้ป่วย 15S

ชื่อ-สกุล : พิชญชนม์ โต๊ะทองนพคุณ
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ

หอผู้ป่วยวิกฤต1(ICU1)

ชื่อ-สกุล : ณัฐชยา บุญภา
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ

หอผู้ป่วยวิกฤต2(ICU2)

ชื่อ-สกุล : เกศสุดา ใจเอื้อ
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ
ชื่อ-สกุล : อนุธิดา เรือนสุภา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล.

สำนักงานอำนวยการ

ชื่อ-สกุล : ปฏิพน เวียงนาค
ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์
ชื่อ-สกุล : ปรียานุช มูลถี
ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์
ชื่อ-สกุล : ฑิฆัมพร ทิพย์ชู
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e-GP
ชื่อ-สกุล : ชไมพร ปะปานา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e-GP

หน่วยเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

ชื่อ-สกุล : จิรัชษิตา เดชนาเกร็ด
ตำแหน่ง : เภสัชกร

หน่วยสรรหาและพัฒนาบุคลากร

ชื่อ-สกุล : ขนิษฐา สุริยจักร
ตำแหน่ง : พนักงานทรัพยากรมนุษย์

หน่วยการเงินผู้ป่วยใน

ชื่อ-สกุล : ปุณณภา มะโนรี
ตำแหน่ง : พนักงานการเงิน

หน่วยการเงินผู้ป่วยนอก

ชื่อ-สกุล : พรทิวา มหาพรหม
ตำแหน่ง : พนักงานเก็บเงิน