แนะนำพนักงานใหม่

หอผู้ป่วย 11C

ชื่อ-สกุล : ปิยะนุช พิมพิรัตน์
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ

หอผู้ป่วย 14C

ชื่อ-สกุล : วิมลพรรณ จำปาทอง
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ
ชื่อ-สกุล : วิชุดา เตปินตา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

หน่วยเภสัชกรรมผู้ป่วยใน

ชื่อ-สกุล : ศักดิธัช จันทะสาร
ตำแหน่ง : เภสัชกร

หน่วยคลังเวชภัณฑ์

ชื่อ-สกุล : พิมพ์ผกา หฤทัยปริอาทร
ตำแหน่ง : เภสัชกร

คลินิกกุมาร(PED)

ชื่อ-สกุล : ภัทรวดี ปิมแปง
ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล

คลินิกตรวจโรค MED13

ชื่อ-สกุล : จิราณี มิตรวงษา
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ