แนะนำพนักงานใหม่

ห้องผ่าตัด

ชื่อ-สกุล : ณทชา รัตนวาณิชกุล
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ

หอผู้ป่วยวิกฤต2(ICU2)

ชื่อ-สกุล : จีรพรรณ เครือบุญอุ่น
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ
ชื่อ-สกุล : อวยชัย ทิพย์เสถียร
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ

หน่วยยานพาหนะ.

ชื่อ-สกุล : วสวัชติ์ ไชยศิริวงค์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

หน่วยวิจัยทางคลินิก

ชื่อ-สกุล : ชนนิกานต์ พรหมตัน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
ชื่อ-สกุล : ณัจฉริยา หงษ์ภักดีวรากุล
ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล

หน่วยการเงินผู้ป่วยใน

ชื่อ-สกุล : สุฐิติชญาน พันธ์จันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานการเงิน

หน่วยคลังเวชภัณฑ์

ชื่อ-สกุล : ภทรพล ยุบาลคำ
ตำแหน่ง : พนักงานจัดซื้อคลังเวชภัณฑ์

คลินิกตรวจโรค MED13

ชื่อ-สกุล : วันทนา คุ้มเนตร
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ
ชื่อ-สกุล : ศิวาพร มนต์ช่วย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล