แนะนำพนักงานใหม่

หอผู้ป่วย 13C

ชื่อ-สกุล : ชญาณี แก้วศรีงาม
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ

หอผู้ป่วย 15S

ชื่อ-สกุล : วันดี สุวรรณ์
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ

หน่วยวิจัยทางคลินิก

ชื่อ-สกุล : กมลทิพย์ สิงห์น้อย
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ.

คลินิกกุมาร(PED)

ชื่อ-สกุล : ชัญญานุช แก้วนวล
ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล

คลินิกตรวจโรค MED13

ชื่อ-สกุล : กาญจนา อินทร์โสภา
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำการ