หนังสือเวียน
ขอแจ้งพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคมเข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดบุคลากรฯ
ขอแจ้งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน Core Competency หัวข้อ "เตรียมความพร้อมเพื่อรับรองในส่วนของศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ครั้งที่8"
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางใช้สวัสดิการของพนักงานและญาติสายตรงพนักงาน
ขอแจ้งระเบียบการแต่งกายพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
ขอแจ้งพนักงานร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐินศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ประจำปี2560
ขอแจ้งพนักงานเข้าร่วมโครงการศูนย์ศรีพัฒน์ฯอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี2560
ขอแจ้งพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคมเข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดบุคลากรฯ
ขอแจ้งดำเนินการทบทวนตัวชี้วัดรายบุคคลและตัวชี้วัดหน่วยงาน
ขอแจ้งหน่วยงานจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (JOB DESCRIPTION)
ขอแจ้งดำเนินการทบทวนแผนอัตรากำลังของหน่วยงาน
ขอแจ้งพนักงานเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ และโครงการประกวดผลงาน หัวข้อ การพัฒนาปรับปรุงและสร้างสรรค์นวัตกรรมหน่วยงานตามแนวทางค่านิยม CQIT
ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (บิดาของนางสาวพรรณรัมภา เครือแปง)
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าพบหน่วยงานของคณะกรรมการโครงการพฤติกรรมบริการ
ขอแจ้งกำหนดการและแจ้งหน่วยงานส่งไซส์เสื้อเพื่อร่วมกิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ฯ ประจำปี 2560
ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างาน (นางเนาวพร ศรีทุมมา)
ขอแจ้งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน Core Competency การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน JCI เตรียมความพร้อมเพื่อรับรองศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ครั้งที่ 5
ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดงานประชุมหัวหน้าฝ่าย แผนก หอผู้ป่วย หน่วยงาน แพทย์ประจำ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
ขอเรียนเชิญหัวหน้างานและแพทย์ประจำเข้าร่วมประชุมนอกสถานที่
ขอแจ้งแนวทางมาตรฐานพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
ขอแจ้งกำหนดการคณะกรรมการโครงการพฤติกรรมบริการเข้าพบหน่วยงาน
ขอแจ้งพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายนเข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดบุคลากรฯ
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหัวหน้า (Managerial Competency) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการตลาดฯ
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (มารดานางมะลิวัลย์ พงศ์คำฝั้น)
ขอแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี ๒๕๖๐
ขอแจ้งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ (Sport Day 2017)
ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (บิดาของนางเนาวพร ศรีทุมมา)
ขอแจ้งพนักงานเข้าร่วมงานแสดงความยินดีกับพนักงานที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(PN) รุ่นที่ 4
ขอแจ้งพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคมเข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดบุคลากรฯ
ขอแจ้งพนักงานกรอกแบบสำรวจ ประจำปี 2560
ขอแจ้งกำหนดการโครงการศักยภาพบุคลากรระดับหัวหน้า(Managerial Competency) หัวข้อ "โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการตลาด การเพิ่มผลผลิตฯ"
ขอแจ้งพนักงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2560
ขอแจ้งพนง.ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Core Competency) หัวข้อ "Service Mind ยกระดับการบริการภายในโรงพยาบาลด้วยจิตบริการ"
ขอแจ้งหน่วยงานส่งไซส์เสื้อเพื่อร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ประจำปี 2560
ขอแจ้งพนง.กรอกข้อมูลกรอบภาระงานขั้นต่ำ (TOR) ในระบบสารสนเทศ CMU-MIS ประจำปี 2560
ขอแจ้งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม วิ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยสวนดอกและผู้ป่วยในภูมิภาค
ขอแจ้งพนักงานเข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันระงับอัคคีภัย
ขอแจ้งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน Core Competency เตรียมความพร้อมเพื่อรับรองในส่วนของศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ครั้งที่ 3
ขอเชิญหัวหน้างานเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหัวหน้า โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการตลาดฯ ครั้งที่ 1
ขอแจ้งพนักงานกรอกแบบสำรวจ ประจำปี 2560
ขอเรียนเชิญหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการตลาดและการเพิ่มผลผลิต และด้านสมรรถนะบุคลากร
ขอแจ้งพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคมเข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดบุคลากรฯ
ขอแจ้งพนักงานกรอกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน (JA) ในระบบสารสนเทศ CMU - MIS ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอแจ้งเวียนการใช้งานโปรแกรมระบบพัฒนาฝึกอบรม-ประชุม-สัมมนา และดูงาน ออนไลน์
ขอแจ้งรายชื่อพนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน JCI เตรียมความพร้อมเพื่อรับรองในส่วนของศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ครั้งที่ 2
ขอแจ้งพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายนเข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดบุคลากรฯ
ขอแจ้งการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2560
ขอแจ้งพนักงานกรอกแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ขอแจ้งพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคมเข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดบุคลากรฯ
ขอเรียนเชิญหัวหน้าฝ่าย / แผนก / หอผู้ป่วย /หน่วย/ แพทย์ประจำ เข้าร่วมประชุมหัวหน้างานศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
ขอแจ้งพนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน Core Competency การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน JCI
ขอแจ้งยกเลิกและเพิ่มเติมวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี 2560
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมวันเกิดพนักงานประจำเดือนเมษายน 2560
ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (บิดานายประพันธ์ ขันแก้ว)
ขอแจ้งวันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่มเติม (17 เมษายน 2560)
ขอเชิญร่วมงานพิธีดำหัวผู้อาวุโส ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ประจำปี 2560
ขอแจ้งเวียนการใช้งานระบบการลาออนไลน์
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
ขอแจ้งพนักงานเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพงานหน่วยงานทางคลินิกและการใช้ประโยชน์จากมาตรฐาน HA"
ขอแจ้งพนักงานเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพงานสนับสนุนบริการ"
ขอแจ้งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม วันสวนดอกรวมใจ (Big Cleaning Day)
ขอแจ้งพนักงานเข้าร่วมโครงการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในหัวข้อ บ้านของเราชาวศรีพัฒน์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
ขอแจ้งหัวหน้างานเข้าร่วมกิจกรรม ศูนย์ศรีพัฒน์ กับงานพัฒนาคุณภาพ
ขอเชิญร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณธนี พหลโยธิน
ขอเชิญร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ รองศาสตราจารย์นายแพทย์กอบเกียรติ รักเผ่าพันธ์
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (บิดาของนางกฤษจิรา ชำนิวิกัยพงศ์)
ขอแจ้งเวียนแนวทางการปฎิบัติด้านพฤติกรรมบริการพื้นฐานของพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการทำบุญครบรอบ 20 ปี ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
ขอแจ้งหน่วยงานส่งขนาดเสื้อพื้นเมืองเพื่อร่วมกิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560
แจ้งหน่วยงานร่วมโครงการ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯร่วมใจรณรงค์ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์
ขอแจ้งรายชื่อพนักงานเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในหัวข้อ บ้านของเราชาวศรีพัฒน์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
ขอแจ้งเวียนพนักงานกรอกแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมผ่านระบบสารสนเทศ
ขอแจ้งพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคมเข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดบุคลากรฯ
ขอเชิญร่วมงานทำบุญครบรอบ 20 ปี ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
แจ้งรายชื่อพนักงานที่สำเร็จการศึกษาและรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมกิจกรรม Congratulation
แจ้งรับสมัครโครงการสวัสดิการสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ (AIA)
ขอสำรวจรายชื่อพนักงานที่สำเร็จการศึกษาและรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดพนง.เดือนกุมภาพันธ์ 2560
เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (มารดานางรุ่งทิวา บูรพา)
แจ้งเวียนพนักงานที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลมาใช้สิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลมหาราช
ขอแจ้งกำหนดการงานทำบุญโรงพยาบาลและทำบุญทักษิณานุปทาน ประจำปี 2559
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนง.(มารดานายเฉลิมชัย รอดชะพรหม)
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดพนง.เดือนมกราคม 2560
ขอแจ้งกำหนดการจัดโครงการกิจกรรมวันเกิดบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ประจำปี 2560
ขอแจ้งเวียนร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ "ศูนย์ศรีพัฒน์ต้านภัยหนาว 2560"
แจ้งพนง.เข้าร่วมกิจกรรม คนสวนดอก ออกกำลังกาย สลายไขมัน
เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ มารดานายอัครพล ตรุษไทย
ตำแหน่งยืนของพนง.ในพิธีจุดเทียนถวายอาลัย ร.๙
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดพนง.เดือนธันวาคม
เชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยแด่รัชกาลที่ ๙
เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพมารดาน.ส.ทิพมาศ ปันคำ
ขอแจ้งพนักงานเข้าร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี
ขอส่งรายชื่อพนง.ที่อยู่เวรBD,เวรบ่าย งานปีใหม
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี2559
ขอส่งพนง.ร่วมกิจกรรมทำความดีถวายแด่พ่อหลวงร.๙
ร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9
ชมรมจักรยานศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
แจ้งเลื่อนกำหนดการกิจกรรมวันเกิดพนง. พ.ย. 59
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพบิดานางกาญจนินทร์
แจ้งสิทธิการลาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดพนง.เดือนพฤศจิกายน
ขอความร่วมมือพนักงานร่วมแต่งกายไว้ทุกข์
ขอเรียนเชิญประชุมหัวหน้างานศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
เรียนเชิญร่วมประชุมหัวหน้างานศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินฯบุญนิธิวัดพระธาตุสบแสด
สรุปผลการอบรมภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2559
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพภรรยา ศ.นพ.กำพล
เชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการKeep Moving Forward
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพบิดาน.ส.เรืองรอง คุณศ
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดพนง.เดือนตุลาคม
กิจกรรมวิ่งมหากุศล วันมหิดล ประจำปี 59
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดพนง.เดือนกันยายน
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บ้านของเราชาวศรีพัฒน์ฯ
กำหนดการ ถ่ายรูปติดบัตรพนง.ในรูปแบบชิปการ์ด
ขอความร่วมมือในการตอบแบบคัดกรองวัณโรค
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดพนง.เดือนสิงหาคม
โอนย้ายและแต่งตั้งหัวหน้าแผนกเวชระเบียน
แจ้งเวียนร่วมพิธีเปิดลานกีฬารร.โสตศึกษาฯ
แจ้งพนักงานร่วมกิจกรรมกีฬาสี Sport Day 2016
แนวปฎิบัติในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
สรุปผลการประเมินอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 4
รายชื่อพนักงานที่มีความประสงค์ซื้อหมวกนิรภัย
การใช้งานด้าน HRM ผ่านระบบสารสนเทศ
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมภาษาญี่ปุ่น
การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนง.ประจำปี59
ขอแจ้งพนง.กรอกข้อมูลภาระงาน(TOR) CMU-MIS
กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
แสดงความยินดีกับพนง.ที่สำเร็จการศึกษาPNรุ่น3
รายชื่อพนง.เข้าร่วมอบรม Office Syndrome
ขอประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น My SSO Smart LIFE
รายชื่อพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มใบลา
ใบคำร้องรูดบัตร
ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางเวร
ใบขออนุญาตทำงานล่วงเวลา
ใบขอหนังสือรับรอง
ใบขอยกเลิกวันลา
ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (1 ธ.ค. 60)
ผลการคัดเลือกจ้างพนักงาน (30 พ.ย. 60)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน (7 ก.ย. 60)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (25 ส.ค. 60)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนง. (31 ส.ค. 60)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (21 ก.ค. 60)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (21 มิ.ย. 60)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (26 พ.ค. 60)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนง. (31 พ.ค. 60)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (17 พ.ค. 60)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนง. (1 พ.ค. 60)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (25 เม.ย. 60)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนง. (30 มี.ค. 60)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (11 เม.ย. 60)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (28 มี.ค. 60)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนง. (6 มี.ค. 60)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (27 ก.พ. 60)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (22 ก.พ. 60)
ผลการคัดเลือกจ้างพนักงาน (6 ก.พ. 60)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (6 ก.พ. 60)
ประกาศ เรื่อง ปรับอัตราค่าบริการจอดรถสำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ (ศูนย์บริการสวนดอก)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน (2 ม.ค. 60)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนง. (6 ม.ค. 60)
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี 2560 (23 ธ.ค. 59)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (7 ธ.ค. 59)
ผลการคัดเลือกจ้างพนักงาน (30 พ.ย. 59)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (18 พ.ย. 59)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (2 พ.ย. 59)
ผลการคัดเลือกจ้างพนักงาน (28 ต.ค. 59)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (21 ต.ค. 59)
ผลการคัดเลือกจ้างพนักงาน (30 ก.ย. 59)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (7 ต.ค. 59)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (27 ก.ย. 59)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (14 ก.ย. 59)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (6 ก.ย. 59)
ผลการคัดเลือกจ้างพนักงาน (31 ส.ค. 59)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (15 ส.ค. 59)
ผลการคัดเลือกจ้างพนักงาน (1 ส.ค. 59)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างฯ (25 ก.ค. 59)
ผลการคัดเลือกจ้างพนักงาน (30 มิ.ย. 59)
คำสั่ง
คำสั่งที่ 103 เรื่อง แต่งตั้งพนง. (5ราย)
คำสั่งที่ 42 เรื่อง แต่งตั้งพนง. (15 ราย)
คำสั่งที่ 35 เรื่อง แต่งตั้งพนง. (8 ราย)
คำสั่งที่ 24 เรื่อง แต่งตั้งพนง. (14 ราย)
คำสั่งที่ 18 เรื่อง โอนย้ายพนักงาน (11 ราย ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารและตับ)
คำสั่งที่ 10 เรื่อง แต่งตั้งพนง. (6 ราย)
คำสั่งที่ 6 เรื่อง แต่งตั้งพนง. (4 ราย)
คำสั่งที่ 2 เรื่อง แต่งตั้งพนง. (7 ราย)
คำสั่งที่ 1 เรื่อง มอบหมายให้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ
คำสั่งที่ 46 เรื่อง แต่งตั้งพนง. (6 ราย)
คำสั่งที่ 41 เรื่อง แต่งตั้งพนง. (10ราย)
คำสั่งที่ 34 เรื่อง แต่งตั้งพนง. (13 ราย)
คำสั่งที่ 33 เรื่อง แต่งตั้งพนง. (9ราย)
คำสั่งที่ 24 เรื่อง แต่งตั้งพนง. (8ราย)
คำสั่งที่ 21 เรื่อง ปรับตำแหน่งพนง. (19ราย)
คำสั่งที่ 19 เรื่อง แต่งตั้งพนง. (15ราย)
คู่มือ
คู่มือการลงชื่อเข้างานผ่านแอพพลิเคชั่น EmpCheck
คู่มือปฐมนิเทศพนักงาน
คู่มือลาออนไลน์
คู่มือโปรแกรมฝึกอบรม
คู่มือการใช้งานระบบใบลาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม SriphatMed
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2559 (FC)
ประเมินผลการปฏิบัติงาน(หัวหน้า) ปี 2559 (MC)
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2559 (CC)
วิธีการใช้งาน Application My SSO Smart LIFE
คู่มือพนักงาน
แนวทางการปฏิบัติงาน
แนวทางการใช้ทุนคืน (กรณีการขอไปพัฒนาฝึกอบรม/ส
แนวทางการสรรหาบุคลากร
แนวทางการขอพัฒนาฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม