โครงการศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมใจรณรงค์ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์