พิธีดำหัวผู้อาวุโส ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

วันที่ 18 เมษายน 2560

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส อันได้แก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์ศรีพัฒน์ฯ , ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ , ศ.คลินิก นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร และ คุณมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

กลับไปหน้ากิจกรรม