กิจกรรม Birthday Month วันเกิดพนักงานประจำเดือนมกราคม 2560

วันที่ 11 มกราคม 2560

แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเกิดให้พนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ในทุกๆเดือน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ที่เกิดในเดือนนั้น ๆ และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรแต่ละหน่วยงานภายในศูนย์ศรีพัฒน์ฯ รวมถึงให้พนักงานได้มีการผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบัติงาน รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Birthday Month ประจำเดือนมกราคม 2560 ซึ่งจัดขึ้นสำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 11 มกราคม 2560

กลับไปหน้ากิจกรรม