กิจกรรมวิ่งมหากุศล มหิดล 59 ครั้งที่ 42 วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559

วันที่ 18 กันยายน 2559

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ คุณมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมกิจกรรมวิ่งมหากุศล มหิดล’59 ครั้งที่ 42 สมทบราชสมาทร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559

กลับไปหน้ากิจกรรม