กิจกรรม Birthday Month วันเกิดพนักงานประจำเดือนกันยายน 2559 วันที่ 7 กันยายน 2559

วันที่ 07 กันยายน 2559

แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเกิดให้พนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ในทุกๆเดือน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ที่เกิดในเดือนนั้น ๆ และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรแต่ละหน่วยงานภายในศูนย์ศรีพัฒน์ฯ รวมถึงให้พนักงานได้มีการผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบัติงาน

กลับไปหน้ากิจกรรม