รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานทอดผ้าป่าสมทบทุนมูลนิธิสงฆ์อาพาธ ประจำปี 2559 เพื่อระดมทุนนิธิสงฆ์อาพาธ ถวายแด่พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 09 สิงหาคม 2559

รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานทอดผ้าป่าสมทบทุนมูลนิธิสงฆ์อาพาธ ประจำปี 2559 เพื่อระดมทุนนิธิสงฆ์อาพาธ สำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าภัตตาหาร และค่าพาหนะ ถวายแด่พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กลับไปหน้ากิจกรรม