โครงการอบรมพนักงานช่วยการพยาบาล (Nurse Aid (NA) Program) รุ่นที่5

วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559

โครงการอบรมพนักงานช่วยการพยาบาล (Nurse Aid (NA) Program) รุ่นที่5 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล Nurse aid (NA) Program หลักสูตร 3 เดือน จัดอบรมโดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2559

กลับไปหน้ากิจกรรม