เยี่ยมไข้พนักงานและญาติสายตรงพนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 เมษายน 2561

ในการดำเนินการธุรกิจบุคลากรนับว่าเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการพัฒนาทุกด้านของการดำเนินงานเพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการธุรกิจ การบริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันทำงานอย่างมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และทำงานด้วยความพึงพอใจ ขวัญและกำลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและกำลังใจเป็นสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงหากกำลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีกำลังใจที่ดี การปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร

กลับไปหน้ากิจกรรม