ผู้จัดการ สำนักงานอำนวยการ แผนกยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กร แผนกทรัพยากรมนุษย์ แผนกบัญชี แผนกจัดซื้อและพัสดุ แผนกสารสนเทศ แผนกจัดการสิ่งแวดล้อม หน่วยศูนย์บริการสวนดอก แผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์ แผนกปฏิบัติการกลาง แผนกบริการรังสี แผนกบริการบริษัทคู่สัญญา แผนกการตลาดและการประชาสัมพันธ์ แผนกการเงิน แผนกเวชระเบียน แผนกพัฒนาคุณภาพ หน่วยวิจัยทางคลินิก ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ บริการจ่ายกลางและธุรการ หอผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤต2(ICU2) หน่วยไตเทียม หอผู้ป่วยวิกฤตEcho ห้องคลอด ห้องทารกแรกเกิด คลินิกตรวจโรค MED13 หอผู้ป่วย 14S หอผู้ป่วย 14S (A) หอผู้ป่วย 14S (B) หอผู้ป่วย 15S หอผู้ป่วย 11C หอผู้ป่วย 12C หอผู้ป่วย 13C หอผู้ป่วย 14C ห้องผ่าตัด คลินิกตรวจโรคชั้น 12 คลินิกตา(EYE) คลินิกศัลยกรรม(SURG) คลินิกกระดูกและข้อ(ORTHO) คลินิกหูคอจมูก(ENT) คลินิกตรวจโรคชั้น5 (ตึกExe) คลินิกตรวจโรค (Checkup) คลินิกตรวจโรค(Skin) คลินิกสุขภาพเด็กดี( Well Baby) คลินิกกุมารและสูตินารีเวช คลินิกกุมาร(PED) คลินิกสูตินารีเวช(OB-GYN)
2  3  4  5 


สุภลักษณ์ สมฤทธิ์
หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ

ระวิวรรณ สีตลาภินันท์
หัวหน้าหน่วยบริการกลาง

วลัยพร นันทะพงษ์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบควบคุมภายใน

มณีรุ้ง พรหมกิ่งแก้ว
เลขานุการ

ประภาภรณ์ ชุมภูวรณ์
นิติกร

ณัชชา รังสรรค์
นิติกร

สวรรยา ฟักจันทร์
นิติกร

ปริศนา ต๊ะเสน
พนักงานธุรการ.