ใบสมัครงานออนไลน์


ประวัติส่วนตัว(Personal Information)


ประวัติครอบครัว(Family Information)


การศึกษา (Education)

ระดับการศึกษา
Educational Level
สถาบันการศึกษา
Institiution
สาขาวิชา
Major
ตั้งแต่
From
ถึง
To
ม.ปลาย High School / ปวช. Vocational
ปวท. / ปวส. Diploma
ปริญญาตรี Bachelor's Degree
ปริญญาโท Master's Degree
อื่นๆ Other (เช่น ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยการพยาบาล)

ประสบการณ์การทำงาน (Working Experience in Chronological)

สถานที่ทำงาน
Company
โทรศัพท์
Tel.
ระยะเวลา
Major
ตำแหน่งาน
Position
ค่าจ้าง
Salary
สาเหตุที่ออก
Resons of Resignation
เริ่ม
From
สิ้นสุด
To

ภาษา (Language Ability)

ภาษา (Language) พูด (Speaking) เขียน (Writing) อ่าน (Reading)
ภาษาไทย (Thai)
ภาษาอังกฤษ (English)
ภาษาอื่นๆ Other
ภาษาอื่นๆ Other

ความสามารถพิเศษ (Special Ability)


กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ (Person to be notified in case of emergency)


อื่นๆ (Other)จงตอบคำถามต่อไปนี้


CAPTCHA *